หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา กิจกรรม โครงการ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ KQI SAR เว็บเมล์ มน. ค้นหา เข้าระบบ  

Mission
คณะเกษตรศาสตร์ ฯ

กิจกรรมประจำวัน
Download
ดาวน์โหลดโปรแกรม
Windows Media Player 9 (13.3 MB)
ฟังเสียงผ่านอินเทอร์เน็ต
Adbe Reader 6.0.1 (8.71 MB)
เปิดเอกสารนามสกุล pdf

 วิสัยทัศน์

"ความเป็นเลิศทางวิชาการและการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การเกษตร อุตสาหกรรมเกษตร และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน"

 โครงการวิจัยเด่น (Research Highlights)

 • การพัฒนาระบบฐานข้อมูลและการสร้างแบบจำลองความต้องการน้ำในเขตเมืองและชนบท(2545-2547)
 • การประเมินศักยภาพที่ดินและแนวทางการจัดรูปที่ดินเพื่อกำหนดเขตเกษตรเศรษฐกิจและพื้นที่คุ้มครองบริเวณแหล่งต้นน้ำบนพื้นที่ภูเขาสูงชัน (สสส. ปี 2554)

 •  การพัฒนาและสนับสนุนนักศึกษา (Student Activities)


   การสัมมนาวิชาการ (Seminar Highlights)


   การบริการวิชาการแก่ชุมชน (Academic Service)


   การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (Culture)


   การเรียนการสอน


   การประชุมเชิงปฏิบัติการ


   ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ      โดยความอนุเคราะห์จาก www.agri.cmu.ac.th